قوانین مقررات

    1- هر کاربر برای دسترسی به خدمات واکاویک نیاز به یک API Key دارد که مشابه رمز عبور کاربر عمل می‌کند. کاربرمی‌پذیرد که باید از این کد به خوبی محافظت کند و آن را در اختیار افراد دیگر قرار ندهد.
    2- داده‌هایی که کاربر به هر شکل به سرویس واکاویک ارسال می‌کند نزد واکاویک محرمانه طلقی می‌شود و واکاویک از این داده‌ها به جز برای بهبود کیفیت ارائه خدمت به کاربر استفاده ای نخواهد کرد و به هیچ شکل آن را منتشر نخواهد کرد.
    3- کاربر می‌پزیرد که نحوه پیاده سازی خدمات خود به API و سرویس واکاویک را به خوبی آشنایی دارد و مسئولیت خطاهای ناشی از نحوه پیاده‌سازی متوجه خود کاربر خواهد بود.
    4 - از آنجا که خدمات واکاویک برای هر کاربر و هر کاربرد توسط خود کاربر بهینه سازی و Customize می‌شود، واکاویک نمی‌تواند ضمانتی روی کیفیت خدمات ارائه کند.